Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A1
A2
A8
40 40 80
Pràctiques de camp/sortides
B6
C2
5 15 20
Treballs
A2
A4
B2
B6
C4
12 34 46
Atenció personalitzada
A1
A2
A8
2 0 2
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat