Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A2
A4
B2
B6
C4

L'avaluació continuada de la present assignatura es farà amb el lliurament de 3 treballs (projectes) sempre que s'hagi assistit al 75% de les classes presencials i les sortides programades.
100%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La present assignatura proposa una dinàmica de treball basada en classes magistrals, intercalada amb moments de debat, lectura i sortides de camp.

L'avaluació de la present assignatura es compon de 3 treballs (projectes) un dels quals té un caràcter parcialment grupal.

El pes en la nota final de cadascun dels treballs serà:

1º treball 40%

2º treball 30%

3º treball 30%

El 75% d'assistència a les classes i l'assistència a la sortida és obligatòria per a poder superar l'avaluació continuada.

Aquells/as estudiants no superin els treballs de l'assignatura o que havent-los superat no s'hagin presentat al 75% de les classes (sense justificació) hauran de realitzar un examen final escrit en segona convocatòria. Aquest examen podrà incloure tots els continguts de l'assignatura. Les indicacions específiques per a la seva preparació es publicaran en el tauler de l'assignatura quan arribi el moment.