Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.
 A2 Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència, la conservació o la catalogació.
 A4 Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient