Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries aprendre les especificitats de l'Art català
Sessió Magistral Exposició teòrica dels continguts de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Visites a Museus, Fundacions i galeries
Pràctiques de camp/sortides Plantejar problemes d'atribució d'algunes obres de l'art català.
Atenció personalitzada Seguiment individual del treball que l'alumne exposarà i lliurarà.