Descripció
Orientació a l'alumne de com afrontar els continguts de l'assignatura.