Bàsica AAVV, Ars cataloniae, Curial, 2001
AAVV, Història de l'Art català, ed.62, 1981
AAVV, Historia del Arte hispánico, Alhambra, 1987
AAVV, Summa Artis, Espasa Calpe, 1993

Només he ressenyat la bibliografia general, atès que la bilbliografia específica serà lliurada a l'alumne a l'inici de cada tema.

Complementària