Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Aplicar la metodologia científica en història de l’art: estats de la qüestió, anàlisis integrals de l’obra d’art, replantejament de problemes, cerca d’informació inèdita, plantejament d’hipòtesis, processos crítics de síntesi, formulació ordenada de conclusions.
 A5 Aplicar la interdisciplinarietat en l’àmbit de les ciències humanes.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.