Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.
 A5 Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des del Renaixement fins al món contemporani.
Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’informació
 B4 Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa