Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A2
3 2 5
Sessió Magistral
A2
A5
30 28 58
Fòrums de debat
A2
A5
6 8 14
Pràctiques de camp/sortides
A2
A5
15 12 27
Seminaris
B4
C4
6 10 16
Atenció personalitzada
A2
A5
15 15 30
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat