Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats
 A2 Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix
 A3 Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX
 A4 Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra determinada
 A5 Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra
 A6 Amplia els coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)
 A7 Coneix els conceptes fonamentals aplicables a cadascun dels períodes del mateix
 A9 Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra determinada
 A15 Realitza, a través d'una investigació que utilitzi les fonts bibliogràfiques corresponents i els recursos electrònics disponibles, un treball de síntesi sobre un artista o sobre una obra determinada
 A16 Té una visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats
 A17 Té visió diacrònica dels fenòmens artístics territorials més destacats
 A18 Amplia els coneixements per a la cerca i el maneig de fonts bibliogràfiques, documentals i gràfiques, així com dels recursos electrònics (TIC)
 A19 Comprèn l'evolució de l'Art espanyol des del romànic fins al segle XX
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’informació
 B2 Troba la solució adequada
Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
 B3 Aplica tècniques innovadores i obté resultats
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible
 B5 Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
 B7 Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
 C2 Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric