Descripció
El professor analitzarà l'estat de progrés dels treballs individuals dels alumens. Tanmateix, resoldrà els dubtes sorgits a les classes magistrals i els derivats de les lectures.