Tipus A Codi Competències Específiques
 A3 Avaluar la història de la conservació i les problemàtiques actuals, criteris de restauració i gestió del patrimoni historicoartístic i cultural.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.