Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A3 Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.
Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al seu compromís amb la societat.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B7 Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C5 Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics