Descripció
Els alumnes rebran una atenció personalitzada per part de la professora, bé mitjançant una entrevista personal al despatx, bé per mitjans telemàtics.