Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A3
Presentació en grups a classe 30%
Pràctiques de camp/sortides
A3
Visita a un centre documental 10%
Treballs
A3
Redacció d'un treball amb una proposta d'Itinerari Patrimonial o de Ruta Cultural 50%
Altres   Assistència regular i participació a classe 10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria
Només podran optar a la segona convocatòria els alumnes que ho hagin seguit l'avaluació continuada. La prova consistirà en un examen escrit.