Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer les coordenades espai-temps (diacronia i sincronia) i els límits i interrelacions culturals de la història i de la història de l’art.
 A4 Analitzar i interpretar els diferents llenguatges, procediments i tècniques artístiques: arquitectura, urbanisme, pintura, escultura, iconografia, fotografia, cinema, música, etc.
 A5 Aplicar la interdisciplinarietat en l’àmbit de les ciències humanes.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears