Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.
Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la contemporaneïtat.
 A4 Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.
Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.
Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.
 A5 Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.
Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.
Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de discursos socials.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge