Metodologies Competències Descripció Pes        
Debats
A1
A4
A5
Es valorarà la participació de l'alumne en els debats respecte de les lectures a realitzar 10%
PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprenentatge basat en problemes
A1
A4
A5
Treball professionalitzador. Es valorarà la creativitat i la bona consecució del treball a realitzar (plantejament, justificació i desenvolupament) 40%
Proves mixtes
A1
A4
A5
Proves escrites i altres textos i comentaris a lliurar 40%
Altres   Sortides de camp 10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En la segona convocatòria l'alumne haurà de realitzar una prova escrita amb la qual es valoraran els seus coneixements relatius al temari ofert al llarg del curs i les lectures obligatòries.