Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.
Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.
 A2 Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.
 A4 Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.
Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.
Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge