Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A1
A2
A4
Elecció tema treball, elaboració index i presentació oral: 30% Elaboració de dues recensions: 20%
Treball escrit equivalent a TFG o comunicació a un congres, presentació oral amb P Point i escrita amb figures: 50%
100%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En el cas que no s'hagi seguit l'avaluació continuada els estudiants hauran de realitzar una prova escrita amb valor 100%