Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.
 A2 Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.
Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència, la conservació o la catalogació.
 A4 Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.
 A9 Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i l’anàlisi de l’obra d’art.
Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions professionals.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Analitza riscos i beneficis de la innovació
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C6 Identifica necessitats de formació
Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals