Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
7 1 8
Elaboració del treball de fi de grau/màster
A1
A2
A4
A9
B3
C1
C4
C6
15 45 60
Selecció/assignació del treball de fi de grau
A1
A9
6 10 16
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau/màster
10 7 17
Atenció personalitzada
A1
10 12 22
Estudis previs
A1
10 10 20
Resolució de problemes, exercicis
A1
12 10 22
Presentació i defensa del treball de fi de grau/máster
A1
8 6 14
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat