Es durà a terme una avaluació interna (per part de la universitat)
Metodologies Competències Descripció Pes        
Activitats Introductòries
Trobades prèvies a la tria del tema i anàlisi de les bases de dades generals

Presentació de propostes a la coordinadora de Grau dins el calendari proposat
10%
Elaboració del treball de fi de grau/màster
A1
A2
A4
A9
B3
C1
C4
C6
Contingut científic, originalitat, ritme expositiu, capacitat de síntesi i expressió escrita del treball de fi de grau, així com la seva estructura, segons la normativa establerta 50%
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau/màster
Assessorament del tutor o tutora mirant de coordinar el treball de camp i fer-ne el degut seguiment

Presentació dins el calendari proposat per la coordinadora de Grau de les tasques corresponents a coordinació seguiment
20%
Presentació i defensa del treball de fi de grau/máster
A1
La presentació i defensa pública haurà de tenir una durada de 20-25m. seguiran les consideracions del tribunal i hi haurà dret a rèplica per part de l'estudiant 20%
Altres

Només en casos de minusvalia o dificultats específiques plenament justificades (salut o circumstàncies familiars o personals greus) es podrà considerar una altra modalitat de presentació i defensa que no sigui oral i presencial

20%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Segons la normativa acadèmica de grau i màster vigent, "Els estudiants matriculats a la URV segueixen el sistema ECTS i tenen dret a dues convocatòries d’avaluació".