Tipus A Codi Competències Específiques
  Recerca
  AR4 Identificar els factors biològics i ambientals que incrementen la vulnerabilitat dels subjectes als neurotòxicos
  AR5 Compendre les diferències biològiques i psicològiques al llarg del cicle vital
  AR6 Tenir habilitats per formular hipòtesis dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada cas
  AR7 Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurotoxicología i/o Psicofarmacologia
  AR9 Ser capaços d'identificar els factors ambientals susceptibles d'alterar la conducta de l'organisme, i valorar els riscos derivats de la exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i psicofàrmacs)
  AR10 Saber interpretar situacions relacionades amb la salut mental la genètica i l’ambient.
  AR11 Planificar, executar i explicar experiments i saber informar-se en l’ambit de la salut mental
  AR12 Saber emprar la bibliografia científica
  AR13 Tenir la capacitat per emprar els coneixements, destreses i habilitats anteriors per elaborar un projecte de recerca
Tipus B Codi Competències Transversals
  Recerca
  BR1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals
  BR4 Resoldre problemes de manera efectiva
  BR5 Transferibilitat. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no familiars i en contextos multidisciplinars relatius a la seva àrea específica
  BR13 Aprendre a aprendre
  BR14 Planificació i organització
  BR15 Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat
  BR16 Sensibilitat pel medi ambient
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú
  Recerca
  CR1 Domini de l’expressió i la comprensió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs del màster.
  CR2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau
  CR4 Desenvolupament d’habilitats informacionals.