Altres comentaris i segona convocatòria

Pràcticum II - Dret de l'Empresa i de la Contractació

La 1ª i 2ª convocatòria consisteix en el mateix sistema: es deixarà un cas pràctic per a que l'alumne el treballi al llarg del curs, respecte del qual es farà, a la data oficial d'examen, una prova tipus test.

Pràcticum II - Dret del Medi Ambient

La 1ª i 2ª convocatòria consisteix en el mateix sistema: es deixarà un cas pràctic per a que l'alumne el treballi al llarg del curs. El treball es lliurarà en format electrònic a través del moodle. La segona convocatòria consistirà en la presentació del treball i, si els tutors ho creuen convenient, una entrevista avaluativa personal durant el període destinat a aquest efecte, durant la qual l'alumne podrà ser preguntat pels continguts. Aquells que s'acullin a la segona convocatòria constaran com a no presentats en la primera.