Bàsica

Dret material: Es recomana utilitzar tota la bibliografia proposada a les Guies Docents de les assignatures de Dret civil, processal i internacional privat, cursades al llarg de la titulació

Dret processal: A més dels formularis disponibles a la Biblioteca de la FCJ, es poden consultar les següents webs:

http://www.ua.es/es/servicios/juridico/formularios.htm

http://www2.cgae.es/es/contenidos/contenidounicsec_sin.asp?idsec=21&secmenu=4

http://www.cicac.org/sl/recursos/formularis/

http://www.cicac.cat/sl/index_nou.htm

http://www.todalaley.com/

http://www.cicac.org/sl/recursos/formularis/home.htm

Dret del medi ambient. Es recomana utilitzar tota la bibliografia proposada a les Guies Docents de les assignatures de Dret ambiental cursades al llarg de la titulació (especialment, Dret internacional del medi ambient, Fonaments de Dret públic ambiental, Intervenció administrativa ambiental, Introducció al dret ambiental sectorial, Dret comunitari ambiental i Dret penal ambiental).

 

 

Complementària