Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
0 0 0
 
Sessió Magistral
0 0 0
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
0 0 0
 
Atenció personalitzada
0 0 0
 
Proves objectives de preguntes curtes
0 0 0
Proves pràctiques
0 0 0
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat