Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Explicacions teóriques, comentaris de notícies de l'actualitat i casos pràctics.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l' assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució de casos práctics plantejats pels professors de l'assignatura.