Descripció Pes
Proves objectives de preguntes curtes L'avaluació constará de la suma d'un examen escrit de cinc preguntes del temari de l'assignatura. 85%
Proves pràctiques Resolució de tres casos pràctics 15%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els alumnes que no realitzin els casos pràctics faran una prova amb un valor del 100% de la nota. La segona convocatòria consistirà en un examen escrit de cinc preguntes del temari de l'assignatura (100%). No es guardarà la nota dels casos pràctics.