Tema Subtema
Tema 1: Normativa estatal i autonòmica Fonamentació constitucional i estatutària. Drets i deures dels ciutadans. estatut jurídic de la propietat immobiliària. El règim de la iniciativa privada. Bases del règim del sòl. Garanties de la integritat patrimonial del dret de la propietat. Principis generals de l’actuació urbanística. Exercici de les competències urbanístiques
Tema 2: Ràgim Urbanístic del sòl Classificació del sòl: Sòl Urbà, sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable. Aprofitament urbanístic. Estatut de la propietat immobiliària. Sistemes urbanístics generals i locals. Estàndards urbanístics
Tema 3: Figures de planejament Planejament territorial. Planejament Urbanístic. Planejament urbanístic general, determinacions i documentació. Planejament derivat, determinacions i documentació.
Tema 4: L'expedient d'aprovació del planejament Actuacions prèvies. Formulació i tramitació figures de planejament. Especialitats de tramitació de planejament derivat d’iniciativa privada.
Tema 5: Vigència, revisisó i modificació del planejament urbanístic Revisió. Modificació. Iniciativa privada. Efectes de l’aprovació de les figures de planejament. Construccions i usos preexistents. Legitimació de les expropiacions.
Tema 6: La Gestió urbanística La gestió urbanística.
Sistemes d’actuació urbanística.
El sistema de reparcel•lació i les seves modalitats.
La modalitat de compensació bàsica.
La modalitat de compensació per concertació.
La modalitat de cooperació.
Els sectors d’urbanització prioritària.
El sistema d’expropiació.
Tema 7: La intervenció administrativa en l’ús del sòl.
Llicències urbanístiques.
Parcel•lacions urbanístiques.
Ordres d’execució.
Tema 8: La disciplina urbanística.
Infraccions i sancions.
Subjectes responsables.
Procediment sancionador.