Tema Subtema
Lliçó 1.- Aproximació a l’acció exterior de la Unió Europea. La distinció entre els actors: la Unió Europea i els Estats membres. Els principis i objectius de l’acció exterior de la Unió Europea. La delimitació material de l'acció exterior de la Unió: distinció entre la Política Exterior i de Seguretat Comuna i la resta de l'acció exterior de la Unió. L'estructura organitzativa de la Unió en el marc de la seva acció exterior. L'estatut jurídic internacional de la Unió.
Lliçó 2.- La Política Exterior i de Seguretat Comuna (PESC). Antecedents: la Cooperació Política Europea. Conceptualització de la PESC: objectius, principis i àmbit material d’acció. Marc normatiu i operatiu de la PESC. Les principals realitzacions en l’àmbit de la PESC.
Lliçó 3.- La Política Comuna de Seguretat i Defensa (PCSD). La delimitació material de la política comuna de seguretat i defensa. La Unió Europea en el marc de l’arquitectura europea de seguretat i defensa. La participació dels Estats en les activitats de la política comuna de seguretat i defensa. Les principals realitzacions en aquest àmbit.
Lliçó 4- La Política Comercial Comuna (PCC). La noció de política comercial comuna. Les competències de la Unió Europea en matèria de política comercial. Els instruments autònoms de la Política comercial. Els instruments convencionals de la Política comercial. Les relacions de la Unió Europea amb l’Organització Mundial del Comerç (OMC) i la Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD).
Lliçó 5.- La Cooperació amb tercers països i l'ajut humanitari. La competència de la Unió Europea en matèria de cooperació al desenvolupament. Els objectius i els principis de la PCD. Els instruments de la PCD: especial referència als acords d’associació. La participació de la Unió Europea en el sistema mundial de cooperació al desenvolupament. La cooperació econòmica, financer i tècnica amb tercers països. L'ajut humanitari.
Lliçó 6.- L’acció exterior de la Unió Europea en l’àmbit d’altres polítiques. La política de pesca. La política de transports. La projecció exterior de la Unió Econòmica i Monetària. La política de protecció del medi ambient. La política de recerca i desenvolupament tecnològic.