Descripció
Els alumnes podran resoldre qualsevol qüestió relacionada amb l'assignatura a través del correu electrònic de la URV, les eines de comunicació del campus virtual de la URV creades amb aquest objectiu (com per exemple, el fòrum de dubtes sobre l'assignatura) i de les consultes al despatx del professor en el marc de l'horari d'atenció a l'alumne publicat al taulell d'informació del Departament de Dret Públic.