Altres comentaris i segona convocatòria

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades.

L'avaluació de l'assignatura consistirà en la realització d'una prova de coneixements teòrics amb tres preguntes que correspondran a apartats dels temari i que computarà un 50% de la qualificació final i la resolució d'un cas pràctic, que computarà el 50% restant.

En el cas que a la primera convocatòria no hagis superat l'assignatura, la segona convocatòria de l'assignatura consistirà en una prova de les mateixes característiques que la primera, tot i si una de les parts ja ha estat superada a la primera prova, només caldrà que s'avaluï la part no superada.