Bàsica

Administració local a Catalunya:
Mir Bagó, Manual de govern local. Federació de Municipis de Catalunya, 2000
Gifreu, Judit, Introducció al dret local de Catalunya Cedecs, 2002

Manuals generals:
Lliset Borrell , Manual de derecho local El Consultor, 2001
Sosa Wagner , Manual de derecho local Aranzadi, 2005
Ballesteros Fernández, Manual de administración local La Ley, 2006
Rivero Ysern, Manual de derecho local Civitas, 2004

Complementària