Altres comentaris i segona convocatòria

Primera Convocatoria:

Examen escrit

Segona Convocatoria:

Examen escrit