Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals
Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques
 A4 Genèric
 A5 Genèric
 A6 Genèric
 A7 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge