Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
4 0 4
Sessió Magistral
A1
A4
40 0 40
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A4
A6
22 28 50
Atenció personalitzada
3 0 3
 
Proves de desenvolupament
A4
A5
1 27 28
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat