Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A3 Genèric
 A6 Genèric
 A7 Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels conflictes jurídics
 A9 Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques, públiques i privades
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Genèric
 B3 Genèric
 B4 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa