Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A7
C4
La segona prova avaluativa consistirà en una pràctica integrada dels diferents continguts de l'assignatura 25%
Proves orals
A7
A9
La tercera prova avaluativa serà un examen oral on s'avaluaran tots els continguts de l'assignatura , a excepció dels que hagin alliberat la part corresponent a la primera prova 50%
Proves objectives de tipus test
A7
A9
La primera prova avaluativa consistirà en fer un examen alliberatori d'una part del temari. Prova que tindrà com a objectiu l'estudi dels drets processals fonamentals 25%
Altres  

L'assistència regular a classe i la seva participació activa en les diferents activitats voluntàries serà avaluada de forma positiva

 
Altres comentaris i segona convocatòria

Amb independencia de les activitats avaluatives, els alumnes voluntariament podran realitzar treballs d'aprofundiment o exposicions.

L'examen de segona convocatòria consistirà en un examen oral dels continguts de tota l'assignatura.