Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A3 Dóna resposta a un problema plantejat aplicant la normativa, la jurisprudència i la doctrina autoritzada
 A6 Genèric
 A7 Genèric
 A9 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Genèric
 B3 Genèric
 B4 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric