Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A3
B2
Exposició oral del treballs i discussió en grup dels mateixos a classe 10%
Treballs
A3
B2
C4
Realització de treballs pràctics 30%
Proves mixtes
A3
B2
Realització d'una prova test i/o preguntes breus del contingut de l'assignatura 60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per superar l'assignatura és imprescindible:

a) Superar la prova de continguts

b) Lliurar al professor els casos pràctics que es demanin al llarg del curs

c) Participar en la resolució a classe dels casos pràctics

En segona convocatòria es realitzarà un únic examen oral