Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL/15214006
DRET PROCESSAL CIVIL/15214119