Tipus A Codi Competències Específiques
 A7 Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
 A10 Utilitzar de manera precisa el dret aplicable, involucrant-se en els problemes d’actualitat
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació
Tipus C Codi Competències Nuclears