Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic
 A3 És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’ equip
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge