Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura, de la metodologia de treball i de la forma d’avaluació. Una segona sessió introductòria estarà destinada a la presentació de les pràctiques, la seva organització i temporització així com una presentació de les entitats amb les que es col·labora des de l'assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts teòrics bàsics de l'assignatura. Seran classes participatives que es poden complementar amb la discussió de textos teòrics, activitats en grup, etc. S'atendrà en tot moment els dubtes que puguin sorgir per part de l'alumnat.
Presentacions / exposicions Els alumnes hauran de presentar els resultats dels seus treballs en una jornada conjunta amb les entitats/institucions que col·laborin amb el projecte d'Aprenentatge Servei.
Treballs Aquesta assignatura desenvolupa un treball d'Aprenentatge i Servei (APS). L’alumnat haurà de desplaçar-se a una entitat externa a la Universitat on desenvoluparà una intervenció socioeducativa prèviament dissenyada, treballada i supervisada a classe. Aquell alumnat que no vulgui realitzar el treball APS realitzarà un treball acadèmic consistent en el desenvolupament del marc teòric/estat de la qüestió d’un article acadèmic. Al igual que el treball APS, serà necessari el seguiment i supervisió del mateix per ésser avaluat.
Seminaris Les pràctiques a l'aula tindran forma de seminaris i seran imprescindibles per realitzar l’assessorament i seguiment de la intervenció a realitzar durant l'experiència APS. El contingut dels seminaris serà adaptable en funció de les necessitats detectades durant el transcurs del treball.
Atenció personalitzada Suport a les necessitats de l’alumnat en relació als continguts teòrics de l’assignatura així com al seguiment de la part pràctica de l’assignatura (treball APS o treball acadèmic).