Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A3
C3
2 4 6
Fòrums de discussió
A2
A4
B2
B6
C5
0 15 15
Pràctiques a través de TIC
A2
A5
B3
B5
C3
4 20 24
Sessió Magistral
A2
A4
B2
15 15 30
Atenció personalitzada
B2
B3
2 3 5
 
Proves de desenvolupament
A2
A3
A4
B2
B3
B5
B6
C5
5 15 20
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat