Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Utilitzar correctament les fonts del dret ambiental per a obtenir informació jurídicament rellevant.
 A2 Analitzar problemes ambientals des de la perspectiva jurídica considerant el seu caràter interdisciplinar.
 A3 Adquirir i aplicar el llenguatge especialitzat propi de l'àmbit del dret ambiental utilitzat en la redacció i la interpretació de textos jurídics.
 A7 Assessorar en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb implicacions ambientals.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinars relacionats amb el medi ambient.
 B2 Desenvolupar el pensament crític, lògic i creatiu, en especial, en un context d'investigació en dret ambiental.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.