Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Descriu l'aplicació de la institució de la responsabilitat extracontractual als danys produïts al medi ambient
Analitza els aspectes bàsics de la responsabilitat penal per danys ambientals
Descriu el funcionament de la responsabilitat administrativa en l'àmbit del dret ambiental
Valora l'evolució de la regulació de la responsabilitat per danys al medi ambient en l'àmbit de la Unió Europea
 A2 Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa
Aprèn els conceptes bàsics de gestió
Identifica el concepte de RSC
Analitza les implicacions empresarials de la gestió de l'RSC
Determina l'articulació dels diferents tipus de responsabilitats en matèria ambiental
 A3 Descriu les certificacions principals existenes en l'àrea d'RSC
 A7 Valora les fonts bàsiques de la tributació ambiental
Identifica i analitza diferents tributs ambientals i incentius fiscals
Reconeix els diferents àmbits de la planificació fiscal ambiental
Dóna resposta als problemes tributaris ambientals
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
 B2 Experimenta amb procediments nous
Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació