Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
C3
2 8 10
Treballs
A1
A2
A3
A7
B1
B2
C3
2 50 52
Resolució de problemes, exercicis
A1
A2
A3
A7
B1
B2
C3
2 30 32
Atenció personalitzada
A1
B2
8 0 8
Presentacions / exposicions
A1
A2
A3
A7
B1
B2
C3
10 20 30
 
Proves objectives de tipus test
A2
A3
4 30 34
Proves objectives de preguntes curtes
A1
A2
A3
4 30 34
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat