Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a la presa de contacte, presentar l'assignatura i recollir informació dels estudiants, mitjançant l'ús de fòrums de presentació, sessions presencials mitjançant webconferència (Adobe Connect), presentacions gravades en vídeo pel professor i / o documentació publicada a l'aula virtual (Moodle) per a la seva lectura pels estudiants.
Treballs Treballs que realitza l'estudiant a partir de material i referències de l'aula virtual i que lliura a través de la mateixa.
Resolució de problemes, exercicis Plantejament d'un supoòsit pràctic (real o simulat) en què ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
Atenció personalitzada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als estudiants. La resolució de dubtes als estudiants a través del fòrum de dubtes de l'assignatura, webconferència (Adobe Connect), xat o altres eines.
Presentacions / exposicions Exposició oral per part dels estudiants sobre un tema concret, mitjançant gravació de vídeo o en directe, mitjançant webconferència (Adobe Connect) o altres eines.